Főoldal » Archív » Kábítószerrel kereskedett a XVIII. kerületben – vádemelés – FOTÓVAL

A férfi a kábítószer-kereskedelemből jelen­tős bevé­tel­re tett szert, amíg a rend­őr­ség el nem fogta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szemben. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 50 éves férfi mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint és koka­int szer­zett meg. A vád­lott a kábí­tó­szert egy XVIII. kerü­le­ti ingat­lan­ban tárol­ta, ott végez­te a mér­le­ge­lést és ada­go­lást is, majd a kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szert tovább értékesítette. 

A rend­őr­ség a keres­ke­dőt 2018. janu­ár 18-án elfog­ta, és nála igen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, a ter­jesz­tés­hez hasz­nált mérő­esz­kö­zö­ket, növé­nyi őrlőt, emel­lett – rész­ben a férfi mun­ka­he­lyén – közel nyolc mil­lió forin­tot talált és fog­lalt le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. 

A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öt évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

 A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.