Főoldal » Archív » Kábítószerrel kereskedett, letartóztatták

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 28 éves kuri­tyá­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett Mis­kol­con és a kör­nye­ző településeken.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság Fel­de­rí­tő Alosz­tá­lya a bir­to­ká­ban lévő ada­tok alap­ján kábítószer-kereskedelem gya­nú­ja miatt ren­delt el nyo­mo­zást, mely­nek kere­té­ben két mis­kol­ci fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki. A két férfi val­lo­má­sa alap­ján azo­no­sí­tot­ták a most letar­tóz­ta­tott kuri­tyá­ni fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elmúlt három évben leg­alább 10 alka­lom­mal kb. 250 gramm mennyi­ség­ben érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert – mari­hu­á­nát – külön­bö­ző mis­kol­ci sze­mé­lyek részé­re. Adat merült fel arra is, hogy a fér­fi­nél még továb­bi leg­alább 50 gramm mari­hu­á­na lehet, ame­lyet sür­gő­sen érté­ke­sí­te­ne, mielőtt elhagy­ja az országot.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel gyanúsítja.

A bíró­ság min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a tanúk befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért elren­del­te a férfi letartóztatását.