Főoldal » Archív » Kábítószert árult a pécsi egyetemista lány - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi egye­te­mis­ta ellen, aki Pécsett kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A 20 éves egye­te­mis­ta lány Pécsett egy kol­lé­gi­um­ban lakott, mivel itt foly­tat­ta egye­te­mi tanulmányait.

2019-ben isme­ret­len sze­mély­től exta­sy tab­let­tá­kat vásá­rolt abból a cél­ból, hogy azo­kat áru­sít­sa. A lány az így vásá­rolt kábí­tó­szert 2019 feb­ru­ár­já­ban egy pécsi szó­ra­ko­zó­he­lyen áru­sí­tot­ta. A ven­dég­lá­tó­hely­re össze­sen 55 db tab­let­tát vitt magá­val, melyet 2.000,-Ft/db áron kívánt értékesíteni.

A szó­ra­ko­zó­he­lyen egy isme­ret­len fér­fi­nek eladott 5 db tab­let­tát, ezt azon­ban a ven­dég­lá­tó­hely dol­go­zói ész­re­vet­ték, ezért az egyik dol­go­zó pró­ba­vá­sár­lást csi­nált, mely­nek során a vád­lott 1 db tab­let­tát eladott neki. Ezt köve­tő­en a biz­ton­sá­gi őrök őt az iro­dá­ba kísér­ték, majd érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az egye­te­mis­ta által áru­sí­tott tab­let­ták mennyi­sé­ge a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­lad­ta, azon­ban a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát nem érte el.

A vád­lott cse­lek­mé­nye kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a jár­vány­ügyi hely­zet miatt beve­ze­tett új jog­sza­bá­lyok alap­ján tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt a ter­helt­tel szemben.