Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kalauzokra támadt a jegy nélkül utazó nő

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett keme­csei nőt, aki idén már­ci­us­ban jegy nél­kül uta­zott a vona­ton, majd az ezt kifo­gá­so­ló kala­u­zok­ra támadt. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő két uno­ka­test­vé­ré­vel idén már­ci­us végén egyik este menet­jegy vál­tá­sa nél­kül száll­tak fel Nyíregyháza-Sóstón a Záhony felé tartó vonat­ra. A sze­rel­vé­nyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő két jegy­vizs­gá­ló egyi­ke oda­ment a három nőhöz és kérte a menet­je­gye­ik bemu­ta­tá­sát. Mivel a nők­nek jegye nem volt, ezért a jegy­vizs­gá­ló közöl­te velük, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban le kell száll­ni­uk, vagy pedig meg­vált­hat­ják nála is a jegye­ket. A nők közöl­ték, hogy nincs pén­zük, de leszáll­ni sem akar­tak. Hár­mó­juk közül a vád­lott trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta a jegy­vizs­gá­lót, és tes­té­vel hát­ra­fe­lé taszí­tot­ta. Társa segít­sé­gé­re sie­tett a másik kala­uz, sőt egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr is. A magá­ból kivet­kő­zött vád­lott a rend­őr fel­szó­lí­tá­sá­ra sem csil­la­po­dott le, sőt ütés­re emelt kéz­zel támadt a kala­uz­ra, amit az uno­ka­test­vé­re, illet­ve a másik jegy­vizs­gá­ló köz­be­lé­pé­se aka­dá­lyo­zott meg. A kiala­kult dula­ko­dás­ban a vád­lott a követ­ke­ző állo­má­son meg­ál­ló vonat­ról a peron­ra esett, ahol az intéz­ke­dést a kiér­ke­ző rend­őrök vet­ték át.

Fia­tal kora elle­né­re a vád­lott külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, mert ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nyért koráb­ban már két­szer is bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték. 2012-ben egy bör­tön­őr­re támadt, míg 2013-ban kór­há­zi láto­ga­tás során bán­tal­ma­zott egy orvost.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­ügyek­től is.

Az újabb bűn­cse­lek­mé­nyért a vád­lot­tal szem­ben – figye­lem­mel arra, hogy külö­nös vissza­eső - akár hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.