Főoldal » Archív » Kályhatisztító kefe és asztalláb is előkerült a büfés konfliktus során

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 73 éves uszó­di fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban szó­vál­tást köve­tő­en előbb egy fém kály­ha­tisz­tí­tó kefé­vel, majd egy asz­tal­láb­bal bán­tal­maz­ta a mesze­si Duna part egyik büfé­jé­nek vendégét.

A 73 éves uszó­di férfi 2019. feb­ru­ár 7-én dél­után a mesze­si Duna par­ton lévő büfé­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy újte­le­ki fér­fi­val, mely odáig fajult, hogy 66 éves áldo­za­tát előbb síp­cson­ton rúgta, majd a büfé kan­dal­ló­já­nál lévő 50 cm hosszú­sá­gú, fém kály­ha­tisz­tí­tó kefé­vel több­ször fejen ütöt­te. Ezután a két férfi a büfé tulaj­do­no­sá­nak fel­hí­vá­sá­ra távo­zott, de a szó­vál­tást tovább­ra sem hagy­ták abba. A vád­lott ekkor a büfé előtt par­ko­ló autó­já­ból elő­vett egy 60 cm hosszú­sá­gú fa asz­tal­lá­bat és azzal a sér­tet­tet a kar­ján és a vál­lán megütötte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett mind­két szem­öl­dö­ke fel­re­pedt, jobb láb­szá­ra felü­le­te­sen hor­zso­ló­dott, amely sérü­lé­sek nyolc napon belül gyó­gyul­tak. Könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt a sér­tett kérte az őt bán­tal­ma­zó férfi meg­bün­te­té­sét és ennek érde­ké­ben magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.