Főoldal » Hírek » Kamera rögzítette a kocsmai dulakodást - Videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban a pul­tos­nő­re, és a nő védel­mé­re kelt ven­dé­gek­re támadt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. novem­ber 1-jén az esz­ter­go­mi kocs­ma kert­he­lyi­sé­gé­ben ittas álla­pot­ban elaludt. A pul­tos­nő a fér­fit három alka­lom­mal is fel­ráz­ta, és meg­kér­te, hogy ne ott alud­jon. Az elkö­ve­tő ezt zokon vette, ezért a har­ma­dik alka­lom­mal meg­fog­ta és meg­rán­tot­ta a pul­tos­nő póló­ját. A nő  segít­sé­gé­re sie­tett a szó­ra­ko­zó­he­lyen jelen­lé­vő egyik férfi ven­dég, aki közé­jük állt. Az ittas férfi azon­ban őt lök­dös­te, ezért a lök­dö­sött férfi igye­ke­zett lefog­ni a vád­lot­tat, hogy meg­aka­dá­lyoz­za abban, hogy őt ütés érje. Két másik férfi ven­dég is pró­bál­ta a dula­ko­dó fér­fit lefogni.

Az elkö­ve­tő ordí­toz­va az álta­la lök­dö­sött fér­fit egy üveg hamu­tar­tó­val fejbe dobta, ezután ököl­lel is meg akar­ta ütni, de a sér­tett elha­jolt. Az ittas férfi egy másik fér­fit a fején egy kemény tárggyal ütött meg, a továb­bi üté­se­ket sike­rült kivé­de­nie. Az elkö­ve­tő egy har­ma­dik fér­fi­nak a kezét pró­bál­ta meg­ha­rap­ni, majd a comb­ján ütöt­te meg. A meg­ütött, illet­ve fejbe dobott két fér­fi­nak egy­aránt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ik kelet­kez­tek, emi­att nem kér­ték az elkö­ve­tő megbüntetését.

Az esz­ter­go­mi rend­őrök a beje­len­tést köve­tő per­ce­ken belül a hely­szí­nen elfog­ták az elkövetőt.

A férfi több­szö­rös vissza­eső, őt a bíró­ság 2018-ban lopás bűn­tet­te miatt 2 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2019. május 27-én szabadult.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.

Az ese­mé­nye­ket a kocs­ma kame­rá­ja rögzítette: