Főoldal » Hírek » Kamionnal lopták a tartályokat - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik tar­tá­lyo­kat loptak. 

A vád­irat sze­rint a tar­gon­ca­ve­ze­tő férfi a mun­kál­ta­tó­ja esz­ter­go­mi telep­he­lyén anyag­moz­ga­tá­si  fel­ada­to­kat vég­zett. A kami­on­so­főr férfi rend­sze­re­sen szál­lí­tott  el hul­la­dé­kot a telep­hely­ről. A telep­he­lyen  IBC tar­tá­lyok vol­tak, ame­lye­ket a sér­tett cég tovább­ér­té­ke­sí­tett, vagy hul­la­dék illet­ve desz­til­lált víz táro­lá­sá­ra használt.

A két elkö­ve­tő meg­be­szél­te az IBC tar­tá­lyok ello­pá­sát. Az egyik férfi  2021. júli­us 30-án, dél­előtt, a tar­gon­cá­val az egyik oldal­só, hul­la­dé­kot táro­ló épü­let­be  8 darab tar­tályt vitt be, ezzel a lopást készí­tet­te elő. A teher­au­tó veze­tő­je 2021. júli­us 30-án, dél­ben érke­zett a kami­on­nal a telep­hely­re azért, hogy onnan hul­la­dé­kot szál­lít­son el. A sofőr a kami­on­nal szo­ro­san oda­állt az épü­let­hez, a társa a tar­gon­cá­val  a tar­tá­lyo­kat kihoz­ta és fel­rak­ta a pót­ko­csi­ra. Ezután rak­ták meg az elkö­ve­tők a kami­ont hul­la­dék­kal. A kami­on ezután a telep­he­lyet a lopott IBC tar­tá­lyok­kal és a szál­lí­tott hul­la­dék­kal elhagyta.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 371.925 forint, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze őket a sér­tett kárá­nak a megtérítésére.