Főoldal » Archív » Kampány helyett szervezett adatlopás

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 40 éves és egy 24 éves férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2017 őszén egy pénz­ügyi tanács­adó cég adat­bá­zi­sa­i­ba ille­gá­li­san belép­ve jog­el­le­ne­sen meg­sze­rez­ték a cég ügy­fe­le­i­nek sze­mé­lyes ada­ta­it, hogy tény­le­ges kam­pány helyett ekként „gyűjt­se­nek aján­lá­so­kat” az idei par­la­men­ti kép­vi­se­lő­vá­lasz­tás­ra.

A gya­nú­sí­tot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon külön­bö­ző válasz­tó­ke­rü­le­tek­ben kép­vi­se­lő­je­löl­te­ket indí­ta­nak. A jelöl­tek indí­tá­sá­hoz szük­sé­ges 500 darab érvé­nyes aján­lást nem valós kam­pánnyal, hanem külön­bö­ző adat­bá­zi­sok­ban sze­rep­lő sze­mé­lyek ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val kíván­ták meg­sze­rez­ni. Cél­juk az volt, hogy a válasz­tá­so­kat kihasz­nál­va ille­gá­li­san jus­sa­nak költ­ség­ve­té­si támogatáshoz.

Ehhez ille­gá­lis úton meg­sze­rez­ték egy pénz­ügyi tanács­adó cég terü­le­ti kép­vi­se­lő­i­nek belé­pé­si ada­ta­it, mellyel belép­tek a cég infor­ma­ti­kai rend­sze­ré­be. Így hoz­zá­ju­tot­tak az adat­bá­zi­sok­hoz, ame­lyek a tár­sa­ság ügy­fe­le­i­nek sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­maz­ták. Az aján­ló­ívek­hez szük­sé­ges, hiány­zó sze­mé­lyi ada­to­kat call cen­te­res alkal­ma­zot­ta­kat bevon­va az ügy­fe­lek fel­hí­vá­sá­val sze­rez­ték meg.

A NAV nyo­mo­zói össze­sen 7 sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük három fér­fit vet­tek őri­zet­be. Az őri­zet­be vett és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak közül két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség, a har­ma­dik férfi ese­té­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés fel­té­te­lei nem áll­nak fenn.

Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­za a két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge és tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, így az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél a jelen­lé­tük csak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó Ezen kívül attól is tar­ta­ni kell, hogy a gya­nú­sí­tot­tak tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel meg­hi­ú­sí­ta­nák, meg­ne­he­zí­te­nék, vagy veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Végül az ügyész­ség sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indokolja.

A gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak tár­gyá­ban a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.