Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kannabiszt termesztett a lakóhelyén – vádat emeltek ellene

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 66 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018-ban jelen­tős mennyi­sé­gű kan­na­biszt ter­mesz­tett a lakóhelyén. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2018 május – júni­u­sá­ban Bak­son lévő ingat­la­ná­nak udva­rán a kuko­ri­ca közé 154 tő kan­na­bisz növényt ülte­tett, ame­lye­ket locsolt, növény­vé­dő sze­rek­kel gon­do­zott. A vád­lott másik ingat­la­ná­nak udva­rán 2018 augusz­tu­sá­ban spon­tán kinőtt továb­bi 10 kan­na­bisz növény­egyed, ame­lye­ket a vád­lott szin­tén locsolt, gon­do­zott. A rend­őr­ség 2018. szep­tem­ber 18-án a vád­lott által ter­mesz­tett össze­sen 164 tő, 50-250 cen­ti­mé­ter magas kan­na­bisz növényt lefog­lal­ta. Az elkö­ve­tő által ter­mesz­tett kan­na­bisz növény a jelen­tős mennyi­sé­get meghaladta.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­vel vádolja.

A 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész­ség a vád­eme­lés előtt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és bűnös­sé­gét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tal egyez­sé­get kös­sön. Az egyez­ség­ben a kért bün­te­tés­ben is meg­ál­la­po­dik az ügyész­ség és a terhelt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, amely egyez­ség­nek meg­fe­le­lő­en arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, hogy az egyez­sé­get hagy­ja jóvá és a vád­lot­tal szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint 4 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.