Főoldal » Hírek » Kanyarban előzött, halálos balesetet okozott – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki­nek a több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gé­se követ­kez­té­ben az autó utasa éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint az idős férfi 2023. júli­us 14-én, 12 óra­kor Lét­avér­tes felől Deb­re­cen felé köz­le­ke­dett, ahol az utat sze­gé­lye­ző sűrű fasor árnyé­ka kissé kor­lá­toz­ta az ész­lel­he­tő­sé­get. Az autó jobb hátsó ülé­sén a sér­tett uta­zott, aki nem csa­tol­ta be a biz­ton­sá­gi övét. 

A vád­lott a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve köz­le­ke­dett, majd egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat előtt előz­ni kez­dett. Ami­kor a kanyar ívé­ben haladt, ész­re­vet­te a vele szem­ben köz­le­ke­dő és közel járó autót, ezért hir­te­len féke­zett és vissza­tért a jobb olda­li for­gal­mi sávba. A nagy sebes­ség­gel vég­re­haj­tott köz­le­ke­dé­si manő­ver foly­tán leha­ladt az útpad­ká­ra, de meg­pró­bált ellen­kor­má­nyoz­ni, azon­ban elvesz­tet­te ural­mát az autó felett, amely sod­ród­va vissza­tért az úttest­re, majd onnan leha­ladt a bal olda­li for­gal­mi sáv mel­let­ti árok­ba és ott egy fának csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en aznap éle­tét vesztette.

A férfi több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gé­sé­nek ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halála.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­sé­gi szem­le során készült fény­kép­fel­vé­te­le­ken a vád­lott által veze­tett, súlyo­san meg­ron­gá­ló­dott gép­jár­mű látható.