Főoldal » Hírek » Kapával támadt egy kutyára és gazdájára egy férfi Budapesten – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly már­ci­us­ban kapá­val támadt rá egy a háza előtt sétá­ló kutyá­ra, majd az állat gaz­dá­ját is bántalmazta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 27-én, este, a XVI. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a sér­tett a csa­lád­já­val a férfi háza előtt sétált el a kutyá­ju­kat. Ekkor a nyi­tott kert­ka­pun keresz­tül a vád­lott kutyá­ja kifu­tott az utcá­ra és a két állat egy­más­ra mor­gott, amely miatt a vád­lott indu­la­tos lett, magá­hoz vett egy kapát, kiment az utcá­ra, és dühös fel­ki­ál­tás­sal, a kapá­val meg akar­ta ütni a sér­tett kutyá­ját. A kutyá­ját védve a férfi a kapa elé nyúlt, így az ütés nagy­részt a kezét érte, amely­nek követ­kez­té­ben eltört a csuk­ló­ja, és az állat is meg­sé­rült. A vád­lott ezután köz­vet­le­nül a fér­fi­ra támadt, őt a kapá­val egy­más után két­szer fejen ütötte.

A fejét ért táma­dás során a sér­tett a szem kör­nyé­kén is súlyo­san meg­sé­rült, amely sérü­lés­sel össze­füg­gés­ben a mara­dan­dó fogya­té­kos­ság bekö­vet­ke­zé­sé­nek a reá­lis veszé­lye is fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a sér­tett fel­nőtt­ko­rú fia az édes­ap­ja védel­mé­re kelt, a követ­ke­ző ütés­nél az apja és a táma­dó közé állt, amely­nek során azon­ban őt is elta­lál­ta a kapa nyele, ezért könnyebb sérü­lést szenvedett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 60 éves fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel és állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és párt­fo­gó fel­ügye­le­tet, vala­mint pénz­bün­te­tést is indít­vá­nyoz a vádiratban.

A hely­szí­ni fotó­kat a rend­őr­ség készítette.