Főoldal » Hírek » Kapcsolati erőszak- A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb börtönbüntetést indítványoz

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt 7 évi bör­tön­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azt a 39 éves vád­lot­tat, aki az élet­tár­sát 2 éven belül immár másod­szor bán­tal­maz­ta igen súlyosan.

A rend­sze­re­sen ita­lo­zó vád­lott a hozzá hason­ló élet­mó­dot foly­ta­tó élet­tár­sát már évek óta rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta. Folya­ma­to­san lelki ter­ror­ban tar­tot­ta, emi­att a sér­tett féle­lem­ben és ret­te­gés­ben élte az éle­tét. A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a 2018. év máso­dik felé­ben elkö­ve­tett élet­tár­si bán­tal­ma­zá­sok miatt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben már bűnös­nek mond­ta ki és jog­erős íté­le­té­vel 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az e bün­te­tő­el­já­rás­ban elren­delt letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sét köve­tő­en 2 hónap múlva a férfi már újra össze­köl­tö­zött a sér­tet­tel és együtt élt vele. 2020. máju­sá­ban a vád­lott egy alka­lom­mal olyan sok alko­holt ivott, hogy este rosszul lett és össze­esett. Élet­tár­sa a men­tő­ket hívta volna, azon­ban az idő­köz­ben magá­hoz térő vád­lott meg­fe­nye­get­te, ezért a nő rend­őr­sé­gi segít­sé­get kért.

A kiér­ke­ző jár­őrök­nek azon­ban már mind­ket­ten úgy nyi­lat­koz­tak, hogy nem tör­tént semmi érdem­le­ges, így a rend­őrök szó­be­li figyel­mez­te­tést köve­tő­en elhagy­ták a hely­színt. A vád­lott ezután dühé­ben több­ször nagy erő­vel tenyér­rel és ököl­lel az asszony fejét és hátát ütöt­te, nya­ká­nál meg­ra­gad­va fojtogatta.

A nő más­nap haj­nal­ban erős fáj­dal­mai és rosszul­lé­te miatt tár­csáz­ta a segély­hí­vót. A men­tők­kel kór­ház­ba szál­lí­tott sér­tett kopo­nya­űri bevér­zést és orr­csont­tö­rést, az arc és a fej zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el, melyek köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő.

A férfi csak cse­kély mér­té­kű bán­tal­ma­zást ismert el. A súlyo­sabb sérü­lé­sek miat­ti fele­lős­sé­get igye­ke­zett más sze­mély­re hárí­ta­ni. Védő­jé­vel első­sor­ban fel­men­té­sért, illet­ve a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­se és a bün­te­tés eny­hí­té­se végett fellebbezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz és a bűn­is­mét­lő elkö­ve­tő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez képest enyhe. A férfi kirí­vó gát­lás­ta­lan­ság­gal, ismét­lő­dő erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel állan­dó ret­te­gés­ben tar­tot­ta kiszol­gál­ta­tott élet­tár­sát. Az újabb élet elle­ni bűn­cse­le­ke­mény elkö­ve­té­se­kor arra sem volt figye­lem­mel, hogy bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állt, nem riadt vissza a lehet­sé­ges bün­te­tés­től. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a bün­te­tés célja csak szi­go­rúbb, tett­ará­nyos bör­tön­bün­te­tés­sel való­sít­ha­tó meg.

A fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.