Főoldal » Archív » Kapcsolati erőszak bűntette miatt vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, egy alka­lom­mal azért, mert a nő nem akart vele szeretkezni. 

A vád­irat sze­rint a férfi vád­lott és a sér­tett nő 2017 júli­u­sá­tól 2019. októ­ber 22-ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Tata­bá­nyán. A férfi és a sér­tett 2019. már­ci­us 13-án, 18 óra körül,  egy pék­ség előtt talál­koz­tak és a sér­tett a vád­lott ittas­sá­gát látva nem enged­te meg neki, hogy haza­men­jen vele. Ekkor a vád­lott szi­dal­maz­ta a nőt, a kar­ját meg­ra­gad­ta és rán­gat­ta, hogy men­je­nek együtt haza. A sér­tett tele­fo­non pró­bált segít­sé­get kérni, majd kia­bál­ni kez­dett és járó­ke­lők siet­tek segít­sé­gé­re, amely után a férfi elsza­ladt a helyszínről.

A férfi  2019 júni­u­sá­ban a tata­bá­nyai ott­ho­nuk­ban sze­ret­kez­ni kívánt a sér­tet­tel, aki vissza­uta­sí­tot­ta a vád­lott köze­le­dé­sét. A férfi ekkor meg­fog­ta a sér­tett mind­két csuk­ló­ját és hát­ra­lök­te őt. A lökés követ­kez­té­ben a sér­tett az erkély ajtó üve­ge­zett részé­nek esett. A lökés követ­kez­té­ben az erkély­aj­tó belső üve­ge­zett része kitörött.

Ezután 2019. júni­us végén a tata­bá­nyai ott­ho­nuk­ban vita köz­ben a sér­tet­tet a vád­lott több alka­lom­mal kisebb erő­vel, ököl­lel és tenyér­rel meg­ütöt­te, az ágyra lökte, és rövid időre egy pár­nát nyo­mott az arcára.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zá­sok miatt sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, a sér­tet­től az eljá­rás során bocsá­na­tot kérő vád­lot­tat a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.