Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kaposvári boltokat fosztogatott a fiatalkorú testvérpár

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat azzal fia­tal­ko­rú test­vér­pár­ral szem­ben, akik hóna­pon keresz­tül szá­mos bolti lopást követ­tek el Kaposváron.

A két test­vér közül a 15 éves lány követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nyek több­sé­gét, 16 éves báty­ja csak alka­lom­sze­rű­en kap­cso­ló­dott be a lopás­so­ro­zat­ba. A fia­tal­ko­rú lány 2017 szep­tem­be­re és 2018 júni­u­sa között össze­sen tizen­öt­ször lopott első­sor­ban kapos­vá­ri bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban műkö­dő bol­tok­ból. A mód­sze­re álta­lá­ban az volt, hogy a kisze­melt árut a dobo­zá­ból kivet­te és a tás­ká­já­ba rej­tet­te, így a cso­ma­go­lás­ba rej­tett áru­vé­del­mi esz­köz nem lépett műkö­dés­be, ami­kor elhagy­ta a boltot.

A vád­lott első­sor­ban cipő­ket, ruha­ne­mű­ket, par­fü­mö­ket és koz­me­ti­kai készít­mé­nye­ket tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul, de volt olyan is, hogy érté­ke­sebb haj­for­má­zó készü­lé­ke­ket vitt magá­val. Ami­kor a test­vé­rek együtt men­tek lopni, meg­osz­tot­ták a fel­ada­to­kat: miköz­ben a lány az áru­kat a tás­ká­já­ba pakol­ta, a báty­ja az eladó­kat tar­tot­ta szem­mel. Ezzel mód­szer­rel lop­tak el - töb­bek között - 2 pár össze­sen 100.000,-Ft érté­kű sport­ci­pőt is.

A fia­tal­ko­rú lány össze­sen 339.000,-Ft., míg test­vé­re 125.000,-Ft érté­kű áru eltu­laj­do­ní­tá­sá­ban műkö­dött közre.

A bűncselekmény-sorozatnak végül az vetett véget, hogy a test­vér­pár lány tag­ját a kapos­vá­ri rend­őrök 2018 szep­tem­be­ré­ben őri­zet­be vet­ték, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát - az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - a bíró­ság elrendelte.

A javí­tó­in­té­zet­ben fogva tar­tott lánnyal szem­ben az ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, míg sza­bad­lá­bon lévő test­vé­ré­nek pró­bá­ra bocsá­tá­sát indítványozta.