Főoldal » Hírek » Káposzta közé rejtette csempészárut- FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben zöld­sé­ges zsá­kok­ba rejt­ve szál­lí­tott 2.500 doboz cigarettát.

A vád­irat sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021. feb­ru­ár 11-ét meg­elő­ző napok­ban ukrán és román zár­je­gyes, össze­sen 2.500 doboz ciga­ret­tát szer­zett meg Romá­ni­á­ban azért, hogy azo­kat bérelt teher­gép­ko­csi­val az Egye­sült Király­ság­ba szállítsa.

A férfi 2021. feb­ru­ár 12-én 00 óra 40 perc­kor lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az elkö­ve­tő által veze­tett ter­her­gép­ko­csit az adó­ha­tó­ság jár­őrei 3 óra 54 perc­kor az M1 autó­pá­lya 94 km szel­vény­ben talál­ha­tó Conco pihe­nő­he­lyen ellen­őr­zés alá vonták.

A teher­gép­ko­csi cso­mag­te­ré­ben zöld­sé­ges zsá­kok­ban volt elrejt­ve a csempészáru.

A jöve­dé­ki adó­zás alól elvont dohány­ter­mé­kek után a jöve­dé­ki adó mér­té­ke 2.132.190 forint, az álta­lá­nos for­gal­mi adó mér­té­ke 861.668 forint, így össze­sen az oko­zott vagyo­ni hát­rány 2.993.858 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tás­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.