Főoldal » Archív » Kapott egy esélyt, de nem állta ki a próbát

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki pró­bá­ra bocsá­tá­sa alatt rövid időn belül öt hely­re tört be, majd a nyílt utcán egy idős nőt is kifosztott.

A fog­lal­ko­zás nél­kü­li, alkal­mi mun­ká­ból élő 26 éves kis­kun­ha­la­si férfi rövid­del azután, hogy idén már­ci­us­ban egy koráb­bi lopás miatt pró­bá­ra bocsá­tot­ták, elha­tá­roz­ta, hogy bevé­te­lét újabb lopá­sok elkö­ve­té­sé­vel egé­szí­ti ki. Júni­us­ban, alig két hét lefor­gá­sa alatt öt hely­re tört be. Három eset­ben éjjel vagy haj­nal­ban, két­szer azon­ban fényes nap­pal jutott be a kisze­melt ingat­lan­ba. Jel­lem­ző­en a ház előtt vagy az udva­ron par­ko­ló autók­ban felej­tett érték­tár­gyak­ra vadá­szott: a sér­tet­tek­től mp3 leját­szót, mobil­te­le­fo­no­kat, pénz­tár­cát és sze­mé­lyes ira­to­kat vitt magá­val. Egyik eset­ben éjjel a szú­nyog­há­lót kivág­va jutott be a házba, ahol az udva­ron par­ko­ló autó kul­csát magá­hoz vette, majd kinyi­tot­ta azt és a benne hagyott pénz­tár­cát és ira­to­kat ellopta.

Hato­dik áldo­za­ta egy 78 éves nő volt, aki 2017. júni­us 22-én a dél­utá­ni órák­ban kerék­pár­já­ra támasz­kod­va köz­le­ke­dett Kis­kun­ha­las köz­pont­já­ban, ami­kor a vád­lott utol­ér­te őt, a kerék­pár kor­má­nyá­ra akasz­tott bevá­sár­ló­tás­kát hir­te­len moz­du­lat­tal leemel­te és azzal elhagy­ta a hely­színt. Az idős asszony az élet­ko­ra és egész­sé­gi álla­po­ta miatt nem volt képes a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra. A vád­lott a sér­tett tele­fon­ját, 3.000,- forint­ját és ira­ta­it vitte magával.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel, lopás és okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely 1-7 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy köte­lez­ze őt a bíró­ság a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.