Főoldal » Hírek » Katalizátor-tolvaj ellen emelt vádat az ügyészség Kaposváron - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fóti fér­fi­val szem­ben, aki az ország külön­bö­ző pont­ja­in soro­zat­ban lopott kata­li­zá­to­ro­kat, míg három tár­sá­nak hamis véte­li jegyek fel­hasz­ná­lá­sa miatt kell felelniük.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy az ország külön­bö­ző pont­ja­in kata­li­zá­to­ro­kat fog lopni, majd a nemes­fém tar­tal­muk miatt érté­kes alkat­ré­sze­ket pénz­zé téve jut bevé­tel­hez. A vád­lott a lopás­so­ro­zat­ra ala­po­san fel­ké­szült: fűré­sze­ket, eme­lő­ket, elekt­ro­mos kul­cso­kat és külön­bö­ző vágó­szer­szá­mo­kat szer­zett be, az elkö­ve­tés előtt több­ször terep­szem­lét tar­tott, ille­tő­leg a hely­szín­re uta­zás­hoz olyan gép­ko­csit hasz­nált, amit koráb­ban az egyik rend­vé­del­mi szerv selej­te­zett ki. Ettől a férfi azt várta, hogy a lopá­sok elkö­ve­té­se után kisebb eséllyel von­ják köz­úti ellen­őr­zés alá.

A vád­lott a cél­pont­ja­it hasz­nált autó hir­de­té­sek alap­ján válasz­tot­ta ki, mely­nek során csak olyan gép­ko­csi típu­sok­ra kere­sett rá, ame­lyek­ről tudta, hogy a kata­li­zá­to­rok nemes­fém tar­tal­ma miatt nagy össze­gért tudja majd lead­ni azokat. 

A vád­lott 2021 már­ci­u­sá­tól kez­dő­dő­en az ország külön­bö­ző pont­ja­in – így Kapos­vá­ron, Buda­pes­ten, Vácon és Szek­szár­don – tíz­nél is több hasz­nált autó keres­ke­dés­be tört be, ahol több mil­lió forint kárt okoz­va vágott ki kata­li­zá­to­ro­kat a kiál­lí­tott autók­ból, de olyan is elő­for­dult, hogy egy fél­re­e­ső par­ko­ló­he­lyen vette ki az érté­kes alkat­részt a kere­sett típus­nak meg­fe­le­lő gépkocsiból.

A vád­lott a lopás­so­ro­zat­tal össze­sen 16 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, akik­nek 112.800 forint és 875.700 forint közöt­ti kárt oko­zott. A férfi a lopott alkat­ré­sze­ket később egy erre sza­ko­so­dott cég­nél érté­ke­sí­tet­te, de azért, hogy a nagy­szá­mú fém­le­adás ne kelt­sen fel­tű­nést, illet­ve mert abban a hiszem­ben volt, hogy adó­zá­si szem­pont­ból így job­ban jár, édes­ap­ját, barát­nő­jét és egyik isme­rő­sét is meg­kér­te arra, hogy az álta­la szer­zett kata­li­zá­to­ro­kat saját nevük­ben adják le.

A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban 2022 már­ci­u­sá­ban azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki ezután ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­ta­tás­ba került. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt, míg három tár­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­lék során.