Főoldal » Hírek » Kávéautomatába szorult be a keze a garázda vádlottnak - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge, ron­gá­lás vét­sé­ge, és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki egy pilis­ma­ró­ti üzlet­ben össze­tör­te a kávéautomatát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. decem­ber 22-án a pilis­ma­ró­ti bolt­ban ittas álla­pot­ban han­gos­ko­dott, dobál­ta a ruhá­za­tát és a nála lévő fenyő­fát, fél­mez­te­len­re vet­kő­zött, miköz­ben a bolti eladók­kal, és vásár­lók­kal üvöl­tö­zött. A férfi a bolt­ban lévő kávé­au­to­ma­ta keze­lő felü­le­té­be ököl­lel több­ször bele­ütött, emi­att az betö­rött úgy, hogy az elkö­ve­tő az öklét alig tudta onnan kihúz­ni. A kávé­a­u­to­ma­tá­ban 127.000,-Ft ron­gá­lá­si kár keletkezett.

A fér­fit töb­ben pró­bál­ták lecsil­la­pí­ta­ni, illet­ve a bolt­ból eltá­vo­lí­ta­ni, ennek során egy vásár­lót az elkö­ve­tő több­ször meg­rán­ga­tott. A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Emel­lett az elkö­ve­tő 2021. novem­ber 30-án éjjel Esz­ter­gom­ban, a Viseg­rá­di úton ittas álla­pot­ban veze­tett egy ható­sá­gi jel­zés nél­kü­li sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben utast is szállított.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a ron­gá­lá­si kár megtérítésére.