Főoldal » Hírek » Kegyetlen nevelőszülő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szemben. 

A vád­irat sze­rint, a nő két vér sze­rin­ti gyer­me­ke mel­lett, az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal kije­lö­lé­se alap­ján, neve­lő­szü­lő­ként gon­do­zott egy szü­lői fel­ügye­let nél­kül maradt iker­párt, egy öt éves kis­fi­út és egy kislányt.

A vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­tól több mint egy éven át rend­sze­re­sen sanyar­gat­ta, bán­tal­maz­ta a spe­ci­á­lis neve­lé­si igé­nyű, gon­do­zá­sá­ra bízott kis­fi­út. A gyer­me­ket vélt vagy valós rossz maga­vi­se­le­te miatt, bün­te­tés­ként több­ször a sarok­ba állí­tot­ta vagy tér­de­pel­tet­te, arcon ütöt­te, vala­mint alkal­man­ként az ételt is meg­von­ta tőle.

A vád­lott az egyik eset­ben ököl­lel olyan erő­vel ütöt­te meg a kis­fiú arcát, hogy a gyer­mek ennek követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A gyer­mek sérü­lé­se­it az óvó­női ész­lel­ték, akik tájé­koz­tat­ták a gyer­mek­vé­del­mi ható­sá­got, mely a sér­tett és test­vé­re elhe­lye­zé­sé­nek azon­na­li meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról döntött.

A vád­lott, mint a kis­ko­rú sér­tett neve­lé­sé­re és fel­ügye­le­té­re köte­les sze­mély, a gyer­mek sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye­i­vel ezen fel­ada­tá­ból eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te és ezzel a kis­ko­rú testi,  erköl­csi és  érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Szik­szói Járás­bí­ró­ság­nak. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­tat bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.