Főoldal » Hírek » Kegyetlen tréfa áldozata lett a férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sük hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon tár­sa­ság tag­ja­i­nak, akik szi­ge­te­lő­sza­lag­gal szék­hez kötöz­tek egy fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben meghalt.

Az íté­let sze­rint a nő egy Fejér megyei kocs­má­ban pul­tos­ként dol­go­zott. Tár­sai, három férfi és a sér­tett férfi is törzs­ven­dé­gek vol­tak ott. A tár­sa­ság 2019 nya­rá­tól a kocs­má­ban az ittas sér­tet­tet több alka­lom­mal meg­szé­gye­ní­tet­te, meg­aláz­ta, s erről a nő fény­ké­pe­ket, vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tett, amit isme­rő­se­i­nek is továbbított.

2019. novem­ber 28-án ismé­tel­ten leitat­ták a sér­tet­tet azért, hogy újra gúnyt tud­ja­nak űzni vele. A férfi a kocs­ma tera­szán egy szé­ken elaludt. Ekkor a tár­sa­ság egyik tagja rábo­rí­tott egy másik szé­ket, és a két szé­ket több tekercs szi­ge­te­lő­sza­lag­gal tár­sa­i­val együtt átte­ker­te. A tár­sa­ság tag­jai a szé­kek közé, illet­ve a szék­hez kötö­zött sér­tett­ről fény­ké­pe­ket, vide­ó­fel­vé­telt készí­tet­tek, azt több sze­mély­nek elküld­ték, majd távoz­tak a helyszínről.

A férfi az éjsza­ka folya­mán magá­hoz tért, de a rög­zí­té­sek­ből nem tudott kisza­ba­dul­ni, a kihű­lés miatt haj­nal­ban meghalt.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a nőt és két tár­sát mint társ­tet­te­se­ket, negye­dik tár­su­kat mint bűn­se­gé­det aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 14 év 6 hónap, 15 év 6 hónap, 14 év, vala­mint 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és vala­mennyi­ü­ket 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­té­sek szük­sé­ge­sek. A komoly tár­gyi súlyú, több­szö­rö­sen minő­sü­lő élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­i­vel szem­ben a tör­vény szi­go­rát kell alkalmazni.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.