Főoldal » Archív » Kényszergyógykezelés szükségessége – amikor a vádemelés nem az elítélést célozza

A vád sze­rint egy férfi a jegy­zőt fenye­get­te, hogy hiva­ta­los eljá­rá­sá­ban befo­lyá­sol­ja. A ter­helt kóros elme­ál­la­po­ta ese­tén az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lott fel­men­té­sét és kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

Vád­eme­lés­sel az ügyész – fő sza­bály­ként – azt kíván­ja elér­ni, hogy a bíró­ság mond­ja ki a vád­lott bűnös­sé­gét és szab­jon ki bün­te­tést vagy alkal­maz­zon intéz­ke­dést. Ami­kor a vád­lott bün­tet­he­tő­sé­gét kizá­ró ok álla­pít­ha­tó meg, akkor tipi­ku­san az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re kerül sor még a nyo­mo­zás során.

A fenti eset­től eltér, ami­kor a ter­helt sze­mély elle­ni erő­sza­kos vagy köz­ve­szélyt okozó bűn­cse­lek­ményt követ el, azon­ban ezt az elme­mű­kö­dés olyan kóros álla­po­tá­ban teszi, amely miatt kép­te­len fel­is­mer­ni cse­lek­mé­nye tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes követ­kez­mé­nye­it vagy kép­te­len e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en cse­le­ked­ni. Ha ebben az eset­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, és a ter­helt­tel szem­ben – ha bün­tet­he­tő lenne – egy­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél súlyo­sabb bün­te­tést kel­le­ne kiszab­ni, akkor a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján a vád­lot­tat fel kell men­te­ni, kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét kell elren­del­ni. Ezek­ben az ese­tek­ben az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – a kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­se mel­lett – a vád­lott fel­men­té­sé­re tesz indít­ványt.

Egy konk­rét ügy­ben a vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 38 éves férfi sérel­mez­te, hogy egy kerü­le­ti, város­gaz­dál­ko­dást foly­ta­tó cég fel­mond­ta a bér­le­ti szer­ző­dést egy val­lá­si egye­sü­let­tel. A férfi a bér­le­ti jog­vi­szony fenn­tar­tá­sát akar­ta elér­ni, és ezért e-mailben és tele­fo­non több­ször meg­fe­nye­get­te a kerü­le­ti jegy­zőt, töb­bek között egy lefe­je­zés­ről szóló vide­ót is elkül­dött neki.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, és a vád­lott fel­men­té­se mel­lett a kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.