Főoldal » Hírek » Kényszergyógykezelést indítványozott az ügyészség a nagyanyját megölő unokával szemben - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez azzal a 34 éves, elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt álló fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel és kala­páccsal oltot­ta ki 90 éves nagy­any­ja életét.

A vád­lott elme­za­var­ban szen­ved, koráb­ban már kezel­ték emi­att, azon­ban beteg­ség­be­lá­tá­sa nem ala­kult ki, ellen­őr­zé­sek­re nem járt, gyógy­sze­rei sze­dé­sét is abbahagyta.

A fér­fi­nak mun­ká­ja és zár­kó­zott­sá­ga miatt tár­sas kap­cso­la­ta sem volt, édes­any­já­val lakott egy ház­tar­tás­ban, az ala­csony jöve­del­mük miatt köz­mű­tar­to­zá­suk hal­mo­zó­dott fel, továb­bá a vád­lott­nak fon­tos inter­net­szol­gá­la­tást sem tud­ták fizetni.

A vád­lott 2020 már­ci­u­sá­ban eddei ott­ho­ná­ban azért keres­te fel nagy­any­ját, hogy pénzt kér­jen tőle, vala­mint kése­ket és kala­pá­cso­kat is vitt magá­val arra az eset­re, ha erő­sza­kot kel­le­ne alkal­maz­nia vele szem­ben. Miu­tán a sér­tett nem volt haj­lan­dó pénzt adni, vitat­koz­ni kezd­tek egy­más­sal, a vád­lott a föld­re lökte a gyen­ge fizi­ku­mú idős asszonyt, ahol több alka­lom­mal, nagy erő­vel, kés­sel nyak-, ille­tő­leg has­tá­jé­kon szúr­ta, aztán kala­páccsal fejbe is ütötte.

A vád­lott a sér­tett halá­lá­nak beáll­ta után azon­ban nem kez­dett érté­kek után kutat­ni – bár tudta, hogy nagy­any­ja hol tar­tot­ta fél­re­tett pén­zét -, hanem kis idő eltel­té­vel tele­fo­non érte­sí­tet­te test­vé­rét és elmond­ta neki, mit tett, majd bevár­ta a hely­szín­re érke­ző kapos­vá­ri rendőröket.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lott fel­men­té­sét és kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, mivel elme­mű­kö­dé­sé­nek kóros álla­po­ta miatt nem bün­tet­he­tő, és tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló cse­lek­ményt fog elkövetni.