Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Képenként tíz dollár ígéretére küldött pornográf fotókat a megrendelőnek - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki mobil­te­le­fon­já­ról tizen­egy, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt kül­dött annak a meg­ren­de­lő­nek, aki képen­ként tíz dol­lárt ígért. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú férfi 2019 decem­ber­ben egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon belé­pett egy cso­port­ba, amely­nek tag­jai egy­más­sal por­nog­ráf tar­tal­mú képe­ket osz­tot­tak meg, ezek között volt néhány olyan por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­tel is, mely lát­ha­tó­an gyer­mek­ko­rú sze­mélyt ábrázolt.

Egy isme­ret­len sze­mély az inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül a fia­tal­ko­rú fér­fi­tól angol nyel­ven azt kérte, hogy küld­jön neki gyer­me­kek­ről por­nog­ráf fotó­kat, képen­ként tíz dol­lárt ígért.

A fia­tal­ko­rú férfi tata­bá­nyai ott­ho­ná­ban 2019. decem­ber 23-án és 2019. decem­ber 27-én  mobil­te­le­fon­já­ról össze­sen tizen­egy, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt kül­dött elekt­ro­ni­ku­san a meg­ren­de­lő részé­re, aki az ígért dol­lárt nem küld­te el.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Btk. egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a fér­fit fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­je, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. A pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált mobil­te­le­font koboz­za el.