Főoldal » Hírek » Rendezvények » Képzés az elektronikus bizonyítékok felhasználásáról Debrecenben - FOTÓKKAL

"Az igaz­ság bitek­ben” cím­mel ren­de­zett két­na­pos kép­zést a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség és az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te októ­ber 18-19-én, Deb­re­cen­ben, az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről és a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban tör­té­nő felhasználhatóságról.

Az egye­dül­ál­ló, angol nyel­vű kép­zést egy nem­zet­kö­zi­leg ismert szak­te­kin­tély, Ste­ven David Brown tar­tot­ta. Az elő­adó koráb­ban ügy­véd­ként tevé­keny­ke­dett Lon­don­ban, majd a rend­őr­sé­gen, az Euro­pol­nál és több nem­zet­kö­zi szer­ve­zet­nél dol­go­zott. Jelen­leg a kiber­bű­nö­zés fel­de­rí­té­sé­nek nem­zet­kö­zi szak­ér­tő­je­ként tart elő­adá­so­kat és online kur­zu­so­kat jog­al­kal­ma­zók számára.

A kép­zé­sen az ország több részé­ről érke­ző ügyé­szek, bírák és rend­őrök vet­tek részt. Az elő­adó rávi­lá­gí­tott, hogy ma már szin­te el sem lehet úgy követ­ni bűn­cse­lek­ményt, hogy ne merül­ne fel az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge akár mobil­te­le­fon, bank­kár­tya, vagy biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­te­lek által. Min­den egyes tech­ni­kai esz­köz­zel vég­zett műve­let­tel nyo­mot hagyunk magunk után. Az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok elter­je­dé­sé­vel pedig a foren­zi­kus mód­sze­rek is fej­lőd­nek, kiszé­le­se­dett az adat­szer­zés és elem­zés tech­ni­ká­ja, ugyan­ak­kor a tra­di­ci­o­ná­lis bűn­fel­de­rí­té­si mód­sze­rek is fennmaradtak.

2017 évben már a világ népes­sé­gé­nek 54,4 %-a hasz­nál­ta az inter­ne­tet. A világ­há­ló és felhő alapú adat­tá­ro­lás hasz­ná­la­tá­nak rend­kí­vül gyors ter­je­dé­se a határ­nél­kü­li­ség  miatt újabb kihí­vá­so­kat támaszt a bűn­ül­dö­ző szer­vek felé, mivel az Euró­pai Unió terü­le­tén foly­ta­tott nyo­mo­zá­sok 85%-ában merül­nek fel e-bizonyítékok.

Nap­ról napra új tren­dek és mód­sze­rek ala­kul­nak ki a szá­mí­tó­gép­pel elkö­ve­tett bűnö­zés kap­csán, ame­lyek elté­rő mér­té­kű infor­ma­ti­kai fenye­ge­tett­sé­get jelen­te­nek. Mivel éle­tünk­ben egyre job­ban sze­re­pet ját­sza­nak a külön­bö­ző szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök, a válo­ga­tott bűn­el­kö­ve­té­sek­re külön­bö­ző tech­ni­kai fel­lé­pé­sek szük­sé­ge­sek. Mind­eh­hez elen­ged­he­tet­len a meg­fe­le­lő jog­al­ko­tás és a haté­kony nem­zet­kö­zi összefogás.