Főoldal » Hírek » Kerekesszékes, idős férfit fosztott ki – a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő ész­re­vet­te, hogy a kere­kes­szé­kes, idős, kór­há­zi ápolt férfi kész­pénzt vesz fel az auto­ma­tá­ból, ezért bekí­sér­te a lift­be, majd az eme­let­re érve elvet­te tőle a pénzt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat, bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tart­ja fenn magát. A férfi 2023 novem­ber végén, dél­után, a kazinc­bar­ci­kai kór­ház föld­szint­jén látta, hogy a kór­há­zi ápolt, 77 éves, idős­ko­rú, kere­kes­szék­kel köz­le­ke­dő férfi a bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­ból fel­vesz 100.000 forin­tot, amit a kere­kes­ko­csi fel­nyit­ha­tó táro­ló­já­ba tett és elin­dult a lift irányába.

A vád­lott vele együtt beszállt a lift­be, meg­kér­dez­te a sér­tet­tet, hogy hánya­dik eme­let­re megy, és meg­nyom­ta a 4. eme­let gomb­ját. A férfi az eme­le­ti szint­re érkez­ve a kere­kes­ko­csi táro­ló részét fel­nyi­tot­ta, és kivet­te az összes kész­pénzt. A sér­tett ezt meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, és mell­ka­sá­nál meg­fog­ta a vád­lott kabát­ját, azon­ban beteg­sé­gé­ből ere­dő­en annyi­ra erőt­len volt a fogá­sa, hogy a fér­fi­nak sike­rült elmenekülnie.

A vád­lott a pénzt alko­hol­ra, ciga­ret­tá­ra és ener­gia­ital­ra költötte.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.