Főoldal » Hírek » Kerékpárján kisgyermekét szállító asszonyra támadtak - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy jános­hal­mi test­vér­pár ellen, akik egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt János­hal­mán fényes nap­pal rátá­mad­tak egy asszony­ra, aki kerék­pár­ja hátsó ülé­sén kis­gyer­me­két szál­lí­tot­ta. A bán­tal­ma­zás­tól meg­tán­to­ro­dó asszony a kezé­ben tar­tott bicik­lit elen­ged­te, ami­nek követ­kez­té­ben a cso­mag­tar­tó­ban ülő kis­gyer­me­ke a föld­höz csapódott.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­jai – egy hely­be­li test­vér­pár - 2020. októ­ber 3-án a déli órák­ban autó­val köz­le­ked­tek János­hal­mán, ami­kor meg­lát­ták a velük szem­ben kerék­pár­ral köze­le­dő hara­go­su­kat.  Az asszony kitért elő­lük és beka­nya­ro­dott egy köze­li utcá­ba, mivel félt, hogy a vád­lot­tak koráb­bi fenye­ge­té­se­i­ket bevált­ják, és bán­tal­maz­ni fogják.

A test­vér­pár az autó­ból kiszáll­va való­ban a sér­tett után rohant, amit látva az asszony elő­vett egy a koráb­bi fenye­ge­té­sek miatt magá­nál hor­dott gumi­bo­tot, hogy meg tudja véde­ni magát. A vád­lot­tak ekkor kissé meg­tor­pan­tak és han­go­san vesze­ked­ni, fenye­ge­tőz­ni kezd­tek. A test­vér­pár női tagja azon­ban várat­la­nul oda­ug­rott a kerék­pár­ját fogó sér­tett­hez és nagy erő­vel a mell­ka­sá­nál fogva meglökte.

A lökés­től az asszony meg­tán­to­ro­dott és elen­ged­te a kerék­párt, mely­nek cso­mag­tar­tó­já­ban kis­gyer­me­ke ült. A kerék­pár eldőlt, a gyer­mek pedig azzal együtt a föld­höz csa­pó­dott, ami­nek követ­kez­té­ben a jobb könyö­kén 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

A meg­tá­ma­dott nő eköz­ben igye­ke­zett lesze­rel­ni táma­dó­it, azon­ban a férfi vád­lott nagy len­dü­let­tel oda­lé­pett hozzá és több méter­re elso­dor­va, a föld­re lökte őt. A sér­tett a bal olda­lá­ra esett, mely­nek követ­kez­té­ben a bal fel­kar­csont­ja eltört.

Az ügyész­ség a test­vér­párt súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a nőnek véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.