Főoldal » Hírek » Kerítést kitörve hajtottak el az autótolvajok - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly novem­ber­ben két férfi egy XXII. kerü­le­ti telep­hely­ről lopott el egy teher­au­tót, ami­vel a kerí­tést kitör­ve haj­tot­tak el a hely­szín­ről. Később a jár­mű­vel együtt ello­pott esz­kö­zök közül néhá­nyat érté­ke­sí­tet­tek, az autót pedig – egyi­kük élet­tár­sá­nak segít­sé­gé­vel – kita­ka­rí­tot­ták, hogy a nyo­mo­kat eltün­tes­sék.

A vád­irat sze­rint egy 34 és egy 33 éves férfi 2021. novem­ber 27-én, haj­nal­ban, gép­ko­csi­val egy XXII. kerü­le­ti telep­hely­hez men­tek azért, hogy a telep­he­lyen par­ko­ló jár­mű­vet ellop­ják. A hely­szí­nen társa uta­sí­tá­sai alap­ján a fia­ta­labb férfi átmá­szott a kerí­té­sen, egy zár­fé­sű­vel kinyi­tot­ta a teher­gép­ko­csi ajta­ját, majd a kesz­tyű­tar­tó­ban lévő bics­ka­kulccsal bein­dí­tot­ta a jár­mű­vet. A vád­lott a mint­egy 2.800.000 forint érté­kű teher­gép­ko­csi­val kihaj­tott az ingat­lan­ról úgy, hogy a kerí­tést és a dupla szár­nyú fém kaput kitör­te, majd elhaj­tott. A kint vára­ko­zó társa szin­tén elhagy­ta a hely­színt. A jár­mű­ben külö­nö­sen épü­let­gé­pé­sze­ti esz­kö­zök, búto­rok és szer­szá­mok vol­tak, több mint 1 mil­lió forint érték­ben.

A fér­fi­ak 2021. novem­ber 29-én egy IV. kerü­le­ti, műsza­ki zálog­tár­gyak­kal keres­ke­dő üzlet­be men­tek, ahol a gép­jár­mű­vel együtt eltu­laj­do­ní­tott elekt­ro­mos kazánt és kony­hai pára­el­szí­vót 30.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­ték. Még ugyan­ezen a napon a vád­lot­tak, egyi­kük élet­tár­sá­nak segít­sé­gé­vel – aki tudott a gép­jár­mű lopás­ról – a lopott teher­gép­ko­csit a Duna-parton kita­ka­rí­tot­ták annak érde­ké­ben, hogy a nyo­mo­kat eltün­tes­sék. Ezután a gép­jár­mű for­gal­mi rend­szá­ma­it eltá­vo­lí­tot­ták, a teher­gép­ko­csi utas­te­ré­ben lévő ira­to­kat pedig a XI. kerü­let, Temes­vá­ri utcá­ban a csa­tor­ná­ba dob­ták.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, egye­di azo­no­sí­tó­jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő 33 éves nővel szem­ben bűn­pár­to­lás vét­sé­ge a vád, és pró­bá­ra bocsá­tás az ügyé­szi indít­vány.

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­nen készí­tet­te. 

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a bűn­cse­lek­mény után az egyik elkö­ve­tő a lopott jár­mű­vel meg­áll egy ben­zin­kút­nál.