Főoldal » Hírek » Késelés az idősek otthonában - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban meg­ké­sel­te lakó­tár­sát. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint nem indo­kolt a bün­te­tés enyhítése. 

Az Egri Tör­vény­szék az 58 éves, súlyo­san moz­gás­kor­lá­to­zott vád­lot­tat minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let sze­rint a férfi és a szin­tén moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett egy idő­sek és moz­gás­fo­gya­té­ko­sak ott­ho­ná­ban lakó­tár­sak vol­tak. Ita­lo­zó élet­mód­juk miatt gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a konf­lik­tu­sok. 2019. novem­be­ré­ben itta­san megint össze­szó­lal­koz­tak, ekkor a vád­lott kere­kes szé­ké­vel oda­gu­rult az ágyán ülő sér­tett­hez, és kés­sel „Meg­öl­lek!” fel­ki­ál­tás­sal szúró moz­du­la­to­kat tett a mell­ka­sa irá­nyá­ba. Két szú­rás a sér­tett bal olda­li mell­ka­sát érte, egy közü­lük köz­vet­len élet­ve­széllyel járt. A sér­tett­nek sike­rült kiüt­nie a kést a táma­dó­ja kezé­ből. A továb­bi dula­ko­dás­nak a meg­tá­ma­dott segély­ki­ál­tá­sa­i­ra a szo­bá­ba érke­ző ápo­lók vetet­tek véget.

A vád­lott beszá­mí­tá­si képes­sé­ge enyhe fok­ban kor­lá­to­zott, beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a sér­tet­től bocsá­na­tot kért, aki azt elfogadta.

A vád­lott és védő­je a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa érde­ké­ben és eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az eny­hí­tő körül­mé­nyek elle­né­re a bűn­cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlya miatt továb­bi eny­hí­tés nem indo­kolt. A tör­vény­szék a bün­te­té­si tétel alsó hatá­ra – tíz év – helyett 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is ele­gen­dő­nek tar­tot­ta, amely­nek vég­re­haj­tá­sát - fegy­ház helyett - bör­tön­ben hatá­roz­ta meg.

A vád­lott a véde­ke­zés­re alig képes lakó­tár­sa halá­lát kíván­va késé­vel olyan súlyos sérü­lést oko­zott, amely az ide­jé­ben alkal­ma­zott műté­ti beavat­ko­zás nél­kül nagy való­szí­nű­ség­gel a halá­lá­hoz veze­tett volna. Emi­att a kisza­bott bün­te­tés tett­ará­nyos, az a bün­te­té­si célok­nak megfelel.

A fel­leb­be­zés­ről a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.