Főoldal » Hírek » Késelős fiatalkorú rablók - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fia­tal­ko­rú fiú ellen fel­fegy­ver­kez­ve és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A fia­ta­lok Mis­kol­con, este egy autó­bu­szon utazó tár­sa­ság egyik tag­já­tól elvet­tek egy ezüst­lán­cot, majd ami­kor azt vissza­kér­te, mind­hár­man bán­tal­maz­ták. A busz­ról leszáll­va a lánc tulaj­do­no­sa ismét vissza­kér­te az ékszert, ezért újra meg­tá­mad­ták, a barát­ját pedig az egyik vád­lott kés­sel hátba szúrta.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak 2021. októ­ber végén, este, Mis­kol­con egy autó­bu­szon utaz­tak, ahol szó­vál­tás­ba kerül­tek a sér­tet­tel és annak barát­já­val. Később, ami­kor a sér­tett a zse­bé­ből elő­vett egy ezüst­lán­cot, a vád­lot­tak oda­lép­tek hozzá és egyi­kük kikap­ta a kezé­ből, majd közöl­te, hogy most már be van­nak húzva.

A sér­tett és a barát­ja köve­tel­ték a nyak­lánc vissza­adá­sát, a fia­ta­lok viszont azt mond­ták, hogy azért meg kell bok­szol­ni, és az egyik vád­lott két­szer meg­ütöt­te a nyak­lánc tulaj­do­no­sát. Miu­tán vala­mennyi­en leszáll­tak a busz­ról, a nyak­lánc tulaj­do­no­sa ismét vissza­kér­te az éksze­rét, ebben a barát­ja is támo­gat­ta őt, az elkö­ve­tők tovább­ra is fenye­ge­tő­leg azt mond­ták, hogy „Üsse­nek a lán­cért!”, majd mind­hár­man ütni és rug­dos­ni kezd­ték az ékszer tulaj­do­no­sát. A dula­ko­dás köz­ben az egyik fiú a bán­tal­ma­zott sér­tett barát­ját egy kés­sel hátba szúr­ta, majd a cse­lek­mé­nyét elmond­ta a tár­sa­i­nak. A töb­bi­ek azon­nal vesze­ked­tek vele, majd a vérző sebet látva az a vád­lott, aki koráb­ban elvet­te a nyak­lán­cot, azt vissza­ad­ta, a sér­tet­tet meg­szú­ró vád­lott pedig a nála lévő kést egy útszé­li erdő­ré­szen eldobta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nyak­lánc tulaj­do­no­sa 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, míg barát­já­nak a mell­kas hátul­só falá­nak meg­nyí­lá­sá­val járó vágott, szúrt sérü­lé­se 8 napon túli gyógytartamú.

Az ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, ille­tő­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.