Főoldal » Hírek » Késsel akarta behajtani a tartozást egy Kecskeméten tanuló fiú - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy fia­tal­ko­rú fiút, aki 2021. decem­ber 21-én egy kecs­ke­mé­ti közép­is­ko­la köze­lé­ben kés­sel fenye­ge­tőz­ve akart behaj­ta­ni egy tar­to­zást egy másik fiatalkorútól.

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2021. decem­ber 21-én dél körül egy kecs­ke­mé­ti közép­is­ko­la köze­lé­ben, az utcán oda­lé­pett az egyik isko­la­tár­sá­hoz. Anya­gi vita volt köz­tük és a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja meg a tartozását.

A fiú azon­ban nem vála­szolt a vád­lott­nak, mire a vád­lott elő­vett egy rugós kést, amit a tar­to­zás behaj­tá­sá­hoz vitt magá­val. A sér­tett mögé lépett, bal könyö­ké­vel beszo­rí­tot­ta és hátra húzta a sér­tett nya­kát. A jobb kezé­ben lévő kést pedig a sér­tett nya­ká­hoz tette úgy, hogy a kés hegye pár cen­ti­re volt a fiú nyakától.

A vád­lott a fenye­ge­tő­zés köz­ben közöl­te a sér­tet­tel, hogy egy hónap­ja van a pénz meg­adá­sá­ra. A sér­tett azon­ban nem vála­szolt és pénzt sem adott neki. Egy másik isko­la­társ is a hely­szí­nen volt, aki elkér­te a vád­lot­tól a kést, hogy ne tör­tén­jen nagyobb baj. A vád­lott oda is adta a kést, majd a vád­lott és a sér­tett dula­kod­ni kezd­tek, de senki sem sérült meg.

A bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lott meg­bán­ta a tet­tét és bocsá­na­tot is kért a sér­tet­től. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták a fia­tal­ko­rút, majd kez­de­mé­nyez­ték a bíró­ság elé állí­tá­sát. A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2022. janu­ár 25-én bíró­ság elé állí­tot­ta a vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 1 év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, ami­nek a vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság a fia­tal­ko­rú vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is elren­del­te, vala­mint a kést elko­boz­ta. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.

A bűn­cse­lek­mény­ről az egyik tanú által készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg.