Főoldal » Hírek » Késsel és láncfűrésszel támadt a rendőrökre és tűzoltókra, robbantással fenyegetőzött a férfi és élettársa – fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat eljárást

Ez év janu­ár 8-án a reg­ge­li órák­ban egy kerék­pár­lo­pás­ról érke­zett beje­len­tés miatt a rend­őrök meg­je­len­tek a fel­té­te­le­zett elkö­ve­tők – akik élet­tár­sak – nyír­sé­gi házá­nál. A rend­őrö­ket foga­dó nő az együtt­mű­kö­dést meg­ta­gad­ta, majd a kerí­tés és a ház ajta­ját maguk­ra zárta. A rend­őrök kuta­tás cél­já­ból a kerí­tés kapu­ját benyom­ták, majd a bejá­ra­ti ajtón keresz­tül több­ször fel­szó­lí­tot­ták a nőt az együtt­mű­kö­dés­re és az ajtó kinyi­tá­sá­ra. A nő egy idő után közöl­te a rend­őrök­kel, hogy rosszul van, ezért  men­tőt hív­tak hozzá, vala­mint fel­hív­ták a figyel­mét, hogy  tűz­ol­tó­kat is hív­nak a hely­szín­re, akik erő­vel kinyit­ják majd az ajtót.

Miu­tán a tűz­ol­tók is a hely­szín­re érkez­tek, a nő hosszas rábe­szé­lés után kinyi­tot­ta az ajtót, azon­ban a bent lévő élet­tár­sa egy 17 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú, hegyes kés eldo­bá­sá­val fenye­get­te meg a házba belé­pő tűz­ol­tót, aki erre kiment a ház­ból. Ekkor a férfi az ismét bezárt ajtó mögött egy elekt­ro­mos lánc­fű­részt vett magá­hoz és azt han­go­san járat­va az élet­tár­sá­val együtt több­ször meg­fe­nye­get­te a rend­őrö­ket, miköz­ben azt is közöl­ték a rend­őrök­kel és a tűz­ol­tók­kal, hogy amennyi­ben be mer­nek menni, illet­ve ha nem távoz­nak, akkor fel­rob­bant­ják a bent lévő gáz­pa­lac­kot, ille­tő­leg aki bemegy, azt a férfi leszúrja.

A rend­őrök végül tár­gya­ló­tiszt köz­re­mű­kö­dé­sé­vel rábír­ták az elkö­ve­tő­ket, hogy a kést adják ki, illet­ve jöj­je­nek ki az ingatlanból.

Az elkö­ve­tő­ket őri­zet­be vet­ték, majd a nyo­mo­zó ügyész­ség őket fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2023. janu­ár 9. nap­ján gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

Mivel mind­két elkö­ve­tő­nél fenn­áll a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét. A letar­tóz­ta­tá­suk­ról a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.