Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetett meg két nőt, akik egymás kezét fogták - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 43 éves férfi egy buda­pes­ti vil­la­mo­son, sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­guk miatt kés­sel fenye­ge­tett meg két nőt. Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 20-án, este, a IX. kerü­let­ben, az 52-es jel­zé­sű vil­la­mo­son uta­zott. Szin­tén ezen a jár­mű­vön uta­zott a két sér­tett nő, akik egy­más kezét fog­ták. A férfi meg­kér­dez­te a sér­tet­te­ket, hogy mind­ket­ten nők-e, majd ami­kor igen­nel vála­szol­tak, szit­ko­zó­dott, majd sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­guk miatt meg­fe­nye­get­te őket, hogy elvág­ja a tor­ku­kat, ha leszáll­nak a villamosról.

Ezután a férfi – tovább­ra is kia­bál­va – elő­vett egy bics­kát, amit köz­vet­le­nül a tőle csak egy-két lépés távol­ság­ra ülő egyik sér­tett fejé­vel egy magas­ság­ba tar­tot­ta, miköz­ben meg­is­mé­tel­te a fenye­ge­tést, misze­rint nya­kon szúr­ja, meg­öli őket. Ezzel egy idő­ben a férfi a bics­ka nyi­tott pen­gé­jé­vel több szúró moz­du­la­tot tett a sér­tet­tek felé.

A férfi kia­bá­lá­sát, han­gos fenye­ge­té­sét a vil­la­mos veze­tő­je is meg­hal­lot­ta, ezért a táma­dót a mik­ro­fo­non keresz­tül fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy az erő­sza­kos visel­ke­dé­sét fejez­ze be. A vád­lott ennek elle­né­re tovább fenye­get­te a sér­tet­te­ket, ismét szúró moz­du­la­to­kat tett felé­jük. Mivel az erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­vel nem hagyott fel, és tovább­ra is azt ismé­tel­get­te, hogy bán­tal­maz­ni fogja a nőket, a vil­la­mos veze­tő­je a jár­mű­vet a vég­ál­lo­más előtt meg­ál­lí­tot­ta, majd a vád­lot­tat leszál­lí­tot­ta. A veze­tő a rend­őrö­ket is érte­sí­tet­te, kiér­ke­zé­sü­kig a sér­tet­te­ket a köz­le­ke­dé­si vál­la­lat egyik tar­tóz­ko­dó­já­ba kísérte. 

A vád­lott még egy ideig vára­ko­zott, a két nőt figyel­te, majd az alul­já­ró­ba ment, később azon­ban ismét vissza­tért. Ekkor a rend­őrök elfog­ták, a kést a zse­bé­ben meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A vád­lott agresszív, kés­sel táma­dó fel­lé­pé­se a sér­tet­tek­ben komoly félel­met keltett.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­szik, ami­kor – a kés­sel fenye­ge­tést köve­tő­en - a vil­la­mos veze­tő­je a vád­lot­tat leszál­lít­tat­ja a villamosról. 

A közös­ség tagja elle­ni erő­sza­kot a tör­vény súlyo­san ren­de­li bün­tet­ni. A bűn­cse­lek­mény alap­ese­te is 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Súlyo­sab­ban, 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, aki a bűn­cse­lek­ményt fel­fegy­ver­kez­ve köve­ti el. Közös­ség tagja elle­ni erő­sza­kot követ el az, aki a sér­tett vala­mely nem­ze­ti, etni­kai, faji, val­lá­si cso­port­hoz vagy a lakos­ság egyes cso­port­ja­i­hoz tar­to­zá­sa vagy vélt tar­to­zá­sa - így köz­tük sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­ga - miatt olyan, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tást tanú­sít, amely alkal­mas arra, hogy a sér­tett­ben ria­dal­mat keltsen.