Főoldal » Archív » Késsel fenyegették, majd kirabolták alkalmi ismerősüket az élettársak Mocsán

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő pár­ral szem­ben, akik ott­ho­ná­ban meg­tá­mad­ták és kira­bol­ták az idős férfit. 

Az élet­tár­sak 2018. júli­us 1-jén, este betér­tek az egyik mocsai sörö­ző­be, ahol meg­is­mer­ked­tek, és ita­loz­tak a 64 éves sér­tett fér­fi­val. Ami­kor a sér­tett távoz­ni készült, fel­aján­lot­ták, hogy gép­ko­csi­val haza­vi­szik, ugyan­is elter­vez­ték, hogy az érté­ke­it meg­szer­zik, ezért mind­hár­man egy mocsai csa­lá­di ház­hoz men­tek. A ház­ban a nő több­ször sze­xu­á­li­san köze­le­dett a sér­tett­hez azért, hogy a figyel­mét elte­rel­je, így a társa zavar­ta­la­nul érté­kek után kuta­tott, de a sér­tett ezt hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta, majd fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­ta­kat, hogy távoz­za­nak, külön­ben érte­sí­ti a rendőrséget.

Ekkor a férfi kiütöt­te a sér­tett kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját, és ököl­lel arcon ütöt­te, miköz­ben azt kia­bál­ta az élet­tár­sá­nak, hogy hoz­zon kést, mert meg­öli a sér­tet­tet, végez vele. A nő a kony­há­ban magá­hoz vett egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, azt átad­ta a fér­fi­nak, aki a sér­tett irá­nyá­ba szúró moz­du­la­tot tett, de a bán­tal­ma­zott a keze­it maga elé kapta, így a szú­rás a tenye­rét érte. A táma­dó a meg­fé­lem­lí­tett idős fér­fi­től fáj­da­lom­díj­ként 100.000 forin­tot köve­telt azzal a kita­lált ürüggyel, hogy erő­sza­kos­ko­dott a pár­já­val. A sér­tett közöl­te, hogy nin­csen pénze, ezért a férfi a kés­sel szúró moz­du­la­tot tett a feje felé, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy két nap múlva vissza­jön, addig­ra legyen meg a pénz, külön­ben heten­te fog vissza­jár­ni. Az élet­tár­sak a bán­tal­ma­zás és fenye­ge­tés miatt meg­fé­lem­lí­tett idős fér­fi­től elvet­ték a kar­órá­ját és a mobil­te­le­fon­ját, továb­bá maguk­hoz vet­tek 25.000 forint kész­pénzt, 20 eurót, illet­ve ciga­ret­tát, össze­sen 59.821 forint érték­ben. A vád­lot­tak távoz­tak a lakás­ból, azon­ban a mene­kü­lé­sük meg­könnyí­té­se érde­ké­ben a ház bejá­ra­ti ajta­ját kívül­ről rázár­ták a sér­tett­re. Mint­egy fél óra eltel­té­vel az idős fér­fi­nak az abla­kon át sike­rült kimász­nia, és a szom­széd­já­nak segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A táma­dás követ­kez­té­ben a férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség az élet­tár­sa­kat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­ség által a letar­tóz­ta­tást köve­tő­en készí­tett videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fenyegettek-es-bantalmaztak-alkalmi-ismerosuket