Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetve próbáltak megerőszakolni egy nőt Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén ápri­lis­ban, egy haza­fe­lé tartó nőt táma­dott meg, és kés­sel fenye­get­ve pró­bál­ta meg­erő­sza­kol­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. ápri­lis 4-én, a késő esti órák­ban figyelt fel a haza­fe­lé tartó, egye­dül sétá­ló nőre. Ami­kor a sér­tett a XV. kerü­le­ti tár­sas­ház hátsó bejá­ra­tá­hoz ért, a vád­lott sze­xu­á­lis cél­zat­tal rátá­madt, hátul­ról átka­rol­ta, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­lök­te a nőt, aki a föld­re esett. A férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet a nya­ká­nál erő­sen átka­rol­ta és fog­dos­ta. A nő folya­ma­to­san ellen­állt és véde­ke­zett, a férfi azon­ban tovább erő­sza­kos­ko­dott, a föld­re nyom­ta, és befog­ta a szá­ját. Ezután a nő ellen­ál­lá­sá­nak leküz­dé­se érde­ké­ben a táma­dó elő­vett egy kést, amit a sér­tett­re fogott, és közöl­te vele, hogy ha kia­bál­ni mer, elvág­ja a tor­kát. Ekkor tűnt fel a közel­ben egy járó­ke­lő, aki a kutyá­ját sétál­tat­ta. A nagy testű kutya ugat­ni kez­dett, ami meg­za­var­ta a fér­fit, ezért fel­ha­gyott a táma­dás­sal és elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 26 éves fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 2 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról szóló koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyomozas-egy-a-kozossegi-mediaban-megjeleno-hir

A fel­vé­te­len a férfi lát­ha­tó a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után.