Főoldal » Hírek » Késsel próbálta tartozását behajtani a férfi - videóval - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az 50 év körü­li keszt­he­lyi fér­fi­vel szem­ben, aki 2022. júli­us 3-án, este, keszt­he­lyi ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te az adó­sát, akire a vád sze­rint kés­sel rátá­madt az utcán, hogy a tar­to­zá­sa meg­fi­ze­té­se érde­ké­ben meg­fe­nye­ges­se.

A vád­irat sze­rint a keszt­he­lyi férfi 2022. júli­us 3-án egy kerék­párt és egy hang­szó­rót adott el hely­be­li isme­rő­sé­nek. A vevő azt ígér­te, hogy a 18 000 forin­tos vétel­árat pár nap múlva a fize­té­sé­ből fogja kifi­zet­ni. 

Mivel az adós nem ren­dez­te tar­to­zá­sát, a vád­lott 2022. júli­us 9-én 18 óra 30 perc körül, erő­sen itta­san, egy kony­ha­kés­sel a kezé­ben meg­je­lent a sér­tett keszt­he­lyi ott­ho­ná­nál, hogy behajt­sa a pénzt. A férfi a nap folya­mán tele­fo­non is több­ször fel­hív­ta a sér­tet­tet, hogy hala­dék­ta­la­nul fizes­sen, sőt üze­ne­tet írt neki, mely­ben verés­sel és leszú­rás­sal is meg­fe­nye­get­te.

A vád­lott csak a sér­tett édes­any­ját talál­ta ott­hon, aki­vel közöl­te, hogy meg­öli a fiát, ha nem adja meg a tar­to­zá­sát. Miu­tán a sér­tett haza­ért és meg­kap­ta az üze­ne­tet, 20.00 óra körü­li idő­ben fel­hív­ta tele­fo­non a vád­lot­tat, aki tíz perc múlva ismé­tel­ten meg­je­lent a sér­tett háza előtt, és erő­tel­jes moz­du­lat­tal, tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. Ezután a kezé­ben tar­tott, kb. 20 cm pen­gé­jű kony­ha­kés­sel meg­in­dult a sér­tett felé, aki lefog­ta a vád­lott kezét. Ekkor a kést a vád­lott eldob­ta, majd dula­kod­ni kez­dett a sér­tet­tel, aki ellök­te magá­tól a táma­dót.
 
A férfi fel akar­ta venni az eldo­bott kést, de az idő­köz­ben meg­je­le­nő hoz­zá­tar­to­zók közül az egyik nő meg­előz­te őt, fel­vet­te a kést és távo­labb dobta, ami miatt a vád­lott úgy pofon ütöt­te, hogy vérez­ni kez­dett a szája.
 
A Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a fér­fi­vel szem­ben és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.