Főoldal » Hírek » Késsel rabolta ki a dohányboltot – vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye – rendőrségi videóval

A vád sze­rint egy 57 éves férfi egy nagy­mé­re­tű kés­sel fenye­get­ve rabolt ki egy XII. kerü­le­ti dohány­bol­tot. A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat fegyházbüntetésre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 57 éves férfi, 2021. janu­ár 14-én a dél­utá­ni órák­ban meg­fi­gyelt egy XII. kerü­le­ti dohány­bol­tot és kör­nye­ze­tét. A férfi még ugyan­azon a dél­utá­non vissza­tért és egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kés­sel bement az üzlet­be, ahol azt meg­mu­tat­ta a pénz­tá­ros­nak, és a napi bevé­telt köve­tel­te. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az ott dol­go­zó nő a kasszá­ban levő pénzt kitet­te a pult­ra. Miköz­ben a rabló eltet­te a pénz nagy részét, még arra is kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy a tele­fon­ját is tegye fel a pult­ra a töl­tő­vel együtt. Az alkal­ma­zott ennek is ele­get tett, a férfi azon­ban végül a tár­gya­kat nem vitte el, hanem – mivel egy másik vásár­ló érke­zett az üzlet­be – elme­ne­kült a helyszínről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták a ter­hel­tet, aki az elle­ne kibo­csá­tott elfo­ga­tó­pa­rancs hatá­sá­ra 2021 ápri­li­sá­ban fel­ad­ta magát.

A kerü­le­ti ügyész­ség a férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.  Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.

A bűn­cse­lek­ményt a biz­ton­sá­gi kame­rák – rend­őr­ség által köz­zé­tett – fel­vé­te­le­in az aláb­bi lin­ken lehet megtekinteni:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/feladta-magat-a-rablo-miutan-megtudta-hogy-keresik