Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Késsel rabolta ki a vasútállomás jegypénztárosát

A Pest Megyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy­mil­lió forint remé­nyé­ben rabolt ki egy vas­úti jegy­pénz­tá­rost Nagymaroson.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nagy­ma­ro­si férfi 2018 júli­u­sá­ban egy este elha­tá­roz­ta, hogy oly módon pró­bál nagy össze­gű pénz­hez jutni, hogy a Nagymaros-Visegrád vas­út­ál­lo­más jegy­pénz­tá­ro­sát kés­sel fenye­get­ve a bevé­tel átadá­sá­ra kény­sze­rí­ti. A vád­lott abban bízott, hogy leg­alább egy­mil­lió forin­tot talál a pénztárban.

A férfi ter­vét tet­tek követ­ték. Feke­te hosszú­nad­rá­got és kapuc­nis feke­te fel­sőt húzott,  magá­hoz vett egy feke­te pólót, azért, hogy azt az arca elé kötve álcáz­za magát. A mene­kü­lé­se meg­könnyí­té­se érde­ké­ben vál­tó­ru­hát is össze­ké­szí­tett, azt a Duna-parton elrej­tet­te. Egy kés­sel a zse­bé­ben az állo­más épü­le­té­hez ment és ott figyelt.

Az állo­má­son egy nő, a bűn­ügy sér­tett­je dol­go­zott jegypénztárosként.

A sér­tett éjfél előtt kilé­pett a pénz­tár­ból. A vád­lott oda­sza­ladt a sér­tett­hez, kés­sel a kezé­ben beta­szi­gál­ta őt a pénz­tár­ba, majd a széf­ben lévő pénz átadá­sát köve­tel­te. A nő azt felel­te neki, hogy nincs pénz a széf­ben. Mikor a vád­lott meg­lát­ta, hogy a széf csak­ugyan üres, a pénz­tá­ri író­asz­tal fiók­ját kirán­tot­ta, az ott talált 31.000,- forin­tot a zse­bé­be gyűr­te és elfutott.

A sér­tett az állo­más­ra érke­ző vonat moz­dony­ve­ze­tő­jé­től kért segítséget.

A vád­lott a Duna-parton elrej­tett vál­tó­ru­há­ját magá­ra vette, az addig viselt ruhá­za­tot meg­gyúj­tot­ta, majd a kés­sel együtt a folyó­ba dobta. Az elra­bolt pénzt pár nap alatt elköl­töt­te. A fér­fit tíz nap alatt elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Pest Megyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.