Főoldal » Hírek » Késsel rabolta ki társát - rendőrségi fotóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki a vele ita­lo­zó isme­rő­sét szúr­ta meg, és vette el az összes pénzét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. ápri­lis 24. nap­já­nak dél­után­ján együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel közös isme­rő­sük­nél az egyik megye­be­li falu kül­te­rü­le­tén levő tanyán. Az esté­hez köze­led­ve közö­sen távoz­tak, majd a férfi pénzt kért a sér­tet­től, aki ezt eluta­sí­tot­ta. A gya­nú­sí­tott erre elő­vet­te pil­lan­gó­ké­sét, és közöl­te, hogy kive­szi a szí­vét, ha nem adja oda a pénzt. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átadott 1000 forin­tot, de a férfi meg­lát­ta, hogy több pénz is van nála, amely­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben hason szúr­ta a sér­tet­tet. A szú­rás hatá­sá­ra a sér­tett a mara­dék 8000 forint­ját is átad­ta a táma­dó­já­nak, aki ezt köve­tő­en a hely­szín­ről bicik­li­jé­vel eltekert.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek műté­ti beavat­ko­zást igény­lő, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A rab­lás bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén hol­nap fog dönteni.

A hely­szí­ni szem­lé­ről készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-keses-rablo-0#2