Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Késsel raboltak, elítélték őket, de az ügyészség súlyosításért fellebbezett- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék csü­tör­tö­kön meg­tar­tott tár­gya­lá­sán osz­tot­ta a Fejér Megyei Főügyész­ség jogi állás­pont­ját mind a bűnös­sé­gi kör meg­ál­la­pí­tá­sát, mind a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát érin­tő­en a rab­lás­so­ro­za­tot elkö­ve­tő fia­tal test­vér­pár­ral szem­ben.

A ter­hel­tek 2018 decem­be­ré­ben előbb egy isme­ret­len sze­mély­be kötöt­tek bele ok nél­kül, és bán­tal­maz­ták, majd egy dohány­bolt­ból pró­bál­tak meg pénzt sze­rez­ni úgy, hogy kés­sel fenye­get­ték meg a kiszol­gá­lót. Továb­bi két ember­re is rátá­mad­tak azért, hogy érté­ke­i­ket meg­sze­rez­zék. Az utol­só áldo­za­tuk­tól azo­kat el is vet­ték.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a főügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve meg­vál­toz­tat­ta, a két ter­hel­tet továb­bi 2 rend­be­li - egy eset­ben minő­sí­tett - rab­lás bűn­tet­té­ben, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és továb­bi, az okira­tok és bank­kár­tyák elvé­te­lét érté­ke­lő bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben mond­ta ki bűnös­nek.

A két elkö­ve­tő­vel szem­ben a koráb­bi 5, illet­ve 4 év bör­tön­bün­te­tést 9, illet­ve 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta.

A másod­fo­kú íté­let ellen mind az ügyész, mind a véde­lem fel­leb­be­zett, így a dön­tés nem jog­erős.