Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Késsel támadt barátnője új barátjára egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. novem­ber 6-án egy szé­kes­fe­hér­vá­ri ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely hátsó bejá­ra­tá­nál kés­sel több­ször meg­szúr­ta barát­nő­jé­nek új barátját.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi együtt lakott any­já­val, test­vé­ré­vel, vala­mint a barát­nő­jé­vel. A férfi kap­cso­la­ta a pár­já­val meg­rom­lott, ezért a nő sza­kí­tott vele, el akart köl­töz­ni, azon­ban a gya­nú­sí­tott a sza­kí­tás­ba nem tudott beletörődni.

Az elkö­ve­tő 2022. novem­ber 6-án elol­vas­ta a nő őri­zet­le­nül hagyott mobil­te­le­fon­já­ban lévő, az új barát­tal vál­tott üze­ne­te­it, majd a férfi mun­ka­he­lyé­ül szol­gá­ló ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely hátsó bejá­ra­tá­hoz ment. A férfi nyi­tott ajtó­nál tar­tóz­ko­dó sér­tett­re szó­vál­tás nél­kül, fél­té­keny­ség­ből a magá­val vitt 21 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel rátá­madt, a mell­ka­sán, a hasán, a fel­kar­ján több­ször meg­szúr­ta, majd a kést eldob­va futva elme­ne­kült. A vérző férfi segít­sé­gért kiál­tott, ame­lyet ész­lel­ve egyik mun­ka­tár­sa érte­sí­tet­te a mentőket.

A sér­tett hasát ért szú­rás a test­üre­get meg­nyi­tot­ta, a májon fel­szí­nes sérü­lést oko­zott, amely élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek tekinthető.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel - amely 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. A bűn­cse­lek­mény moti­vá­ci­ó­já­ra figye­lem­mel fel­te­he­tő továb­bá, hogy a sér­tett sérel­mé­re újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.