Főoldal » Hírek » Késsel támadt haragosára a somogyi férfi – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó, bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben, aki nya­ká­nál szúr­ta meg falu­be­li ismerősét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Somogy vár­me­gyei köz­ség­ben élő fér­fi­ak régebb óta hara­gos viszony­ban vol­tak egy­más­sal, elő­for­dult olyan is, hogy konf­lik­tu­suk koráb­ban már tett­le­ges­sé­gig fajult.

A vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben a falu­ban lévő vegyes­bolt előtt tar­tóz­ko­dott, ami­kor az üzlet­be vásá­rol­ni ment a sér­tett. A férfi ekkor szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett, majd ami­kor a sér­tett kijött a bolt­ból, a ter­helt elő­vet­te zseb­ké­sét és alul­ról fel­fe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal nya­kon szúr­ta hara­go­sát. A sér­tett hátra lépve pró­bált kitér­ni a szú­rás elől, így a vád­lott a pen­gé­vel 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést tudott csak ejte­ni a sér­tett nya­kán. A ter­helt szú­rá­sa azon­ban alkal­mas volt arra, hogy a nyaki test­tá­jé­kon élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­zen elő, ennek elma­ra­dá­sa a meg­tá­ma­dott fél hát­rá­lá­sá­nak volt köszönhető.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet a bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a bűncselekményről.