Főoldal » Hírek » Késve indult a busz, ezért meglökött egy buszsofőrt - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rátá­madt egy busz­so­főr­re, mivel őt tar­tot­ta fele­lős­nek az egyik busz kés­le­ke­dé­se miatt.

Az 50 éves férfi 2022 feb­ru­ár­já­ban ittas álla­pot­ban vára­ko­zott a kapos­vá­ri busz­pá­lya­ud­va­ron. A férfi arra lett figyel­mes, hogy az egyik helyi­já­ra­tos autó­busz – ame­lyik­kel ő is utaz­ni sze­re­tett volna – a menet­rend sze­rin­ti idő­pont­ban nem állt be az indu­ló oldal­ra, mivel annak veze­tő­je még egy másik busz­so­főr­rel beszél­ge­tett. A vád­lott ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, ezért később han­go­san kia­bál­va szá­mon kérte ezt a sofőrt, hogy miért tar­tot­ta fel a busz­já­ra­tát, majd őt egy­szer meglökte.

A hely­szín­re érke­ző jár­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vád­lot­tat, aki­nek a cse­lek­mé­nye – mivel a busz­so­főr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül – egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket a busz­pá­lya­ud­var biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.