Főoldal » Hírek » Két család vitája torkollott emberölésbe – letartóztatási indítvány

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta tizen­két sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy érdi ben­zin­kú­ton keve­red­tek vere­ke­dés­be, amely­nek során egy ember meghalt.

Egy enyin­gi és egy érdi nagy­csa­lád tag­jai között – amely csa­lá­do­kat egy­más­hoz is távo­lab­bi roko­ni szá­lak fűzik – sze­mé­lyes konf­lik­tus ala­kult ki. 

2020. júli­us 30-án, az esti órák­ban az enyin­gi csa­lád leg­alább tizen­hat férfi tagja a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek erő­sza­kos mód­ját választ­va – több gép­ko­csi­val – meg­je­lent egy érdi ben­zin­kú­ton, hogy ott talál­koz­za­nak az érdi csa­lád tag­ja­i­val. Mind­két csa­lád a talál­ko­zó­ra külön­bö­ző ütle­ge­ket, illet­ve szúró-vágó esz­kö­zö­ket vitt magával. 

A ben­zin­kút­ra érve az érdi csa­lád­hoz tar­to­zó sze­mély gép­ko­csi­ját egy­ből a másik csa­lád egyik ott vára­ko­zó tag­já­nak kor­má­nyoz­ta és elütöt­te, majd tola­tás­ba kez­dett így ütve el egy másik sze­mélyt is.

Ezután az enyin­gi csa­lád tag­jai a gép­ko­csi köré gyűl­tek, és kirán­gat­ták annak uta­sa­it, miköz­ben vere­ke­dés­be keve­red­tek az érdi csa­lád hely­szín­re siető tag­ja­i­val is. A vere­ke­dő felek külön­bö­ző szúró és ütő esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak egy­más bán­tal­ma­zá­sá­ra, és még gáz­pisz­tollyal is adtak le lövést.

A konf­lik­tus során az egyik enyin­gi érdek­kör­be tar­to­zó sze­mély egy hegyes esz­köz­zel szív­tá­jé­kon szúr­ta az egyik érdi csa­lád­ta­got, aki rövid idő­vel később elhunyt. 

A több per­cig tartó össze­csa­pás után az enyin­gi csa­lád tag­jai gép­ko­csi­val elhagy­ták a hely­színt, de távo­zás köz­ben az érdi csa­lád tag­jai meg­ron­gál­ták a gépkocsijaikat. 

Az ügy­ben az elfo­gott elkö­ve­tők egyi­két ember­ölés bűn­tet­te a töb­bi­e­ket egy­elő­re cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett az össze­csa­pás­ban részt vett és eddig beazo­no­sí­tott tizen­két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, mivel szabadlá­bon hagyá­suk ese­tén fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, illet­ve egy részük­nél a bűn­is­mét­lés, továb­bá az ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott sze­mély­nél az elrej­tő­zés veszé­lye is.