Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Két emberen vágta át magát, hogy megtartsa a zsákmányt – A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki miu­tán lefü­lel­ték egy üzlet­ben, hogy több koz­me­ti­kai ter­mé­ket fize­tés nél­kül eltett. A bolt két alkal­ma­zott­já­val dula­ko­dás­ba keve­re­dett azért, hogy a meg­szer­zett áru­val elme­ne­kül­jön.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. júni­us 29-én a nő egy dro­gé­ri­á­ban a ruhá­já­ba és tás­ká­já­ba rej­tett külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket és az üzlet­ből fize­tés nél­kül távo­zott.

A biz­ton­sá­gi őr ezt ész­re­vet­te és már az utcán fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, hogy men­jen vissza vele a bolt­ba.

A nő vissza­tért az őrrel az üzlet­be, majd a ruhá­za­tá­ba rej­tett egyik ter­mé­ket kidob­ta a sorok közé, azon­ban a többi áru­cik­ket meg­tart­va meg­pró­bál­ta újra elhagy­ni a helyet. Az őr vissza akar­ta tar­ta­ni, ezért dula­kod­ni kezd­tek.

A nőt az őr nem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni a távo­zás­ban. Ekkor az üzlet egy másik alkal­ma­zott­ja pró­bál­ta útját állni a kijá­rat­nál, de őt az erő­sebb test­fel­épí­té­sű elkö­ve­tő fél­re­lök­te az ajtó­ból. Kinyi­tot­ta az idő­köz­ben kulcs­ra zárt bejá­ra­tot és az utcá­ra kijut­va elme­ne­kült.

A nyo­mo­zó ható­ság rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a nőt.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­né az eljá­rást illet­ve vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.