Főoldal » Archív » Két emberre gyújtotta rá a lakókocsit, egyikük meghalt

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy huszon­ki­lenc éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a gyanú sze­rint két sze­mély­re rágyúj­tott egy lakó­ko­csit és egyi­kük ennek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott ismer­te az ügy két sér­tett­jét, akik Mono­ron egy lakó­ko­csi­ban éltek. 2020. janu­ár 8-án mind­hár­man a lakó­ko­csi­ban ita­loz­tak, de egy vita miatt az elkö­ve­tő távo­zott onnan. Később, kora dél­után, azon­ban vissza­tért egy öngyúj­tó­val és a köz­vet­le­nül a lakó­ko­csi abla­ka alatt lévő sze­mét­ku­pa­cot meg­gyúj­tot­ta. Innen a tűz átter­jedt a lakó­ko­csi­ra, amely­ben ekkor a két sér­tett feküdt.

Miu­tán a lakó­ko­csi és benne egyi­kük ruhá­za­ta is láng­ra kapott, a két sér­tett fel­ri­adt, olta­ni kezd­ték a tüzet, amely­be később már az elkö­ve­tő is bekapcsolódott.

A sér­tet­tek­nek végül sike­rült kijut­ni a tűz­ből, azon­ban egyi­kük olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en más­nap éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sít­ja a fér­fit, aki­nek a Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát, mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­szök­ne, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.