Főoldal » Hírek » Két évre is elegendő potencianövelőt csempészett – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2021 máju­sá­ban közel 100 doboz gyógy­szert kísé­relt meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy gép­jár­mű uta­sa­ként jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re 2021. május 29-én este a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. A vám­el­len­őr­zés során a vád­lott a beje­len­ten­dő vám­áruk­ra vonat­ko­zó köz­lé­sek­re nem vála­szolt, melyet köve­tő­en a gép­jár­mű­vet vizs­gá­lat alá vetet­ték, majd az autó cso­mag­tar­tó­já­ból, a vád­lott uta­zó­tás­ká­já­ból és bőrönd­je­i­ből a ruhák közé cso­ma­gol­va 99 doboz poten­cia­nö­ve­lő gyógy­szert talál­tak meg és fog­lal­tak le. A dobo­zon­ként 7 tasak­ból álló gyógy­szer szil­de­na­filt tar­tal­ma­zott. A gyógy­szer sem Magyar­or­szá­gon, sem Szer­bi­á­ban nem ren­del­ke­zik for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel, gyógy­szer­tá­ri for­ga­lom­ban nem sze­rez­he­tő be. A vád­lot­tól lefog­lalt gyógy­sze­rek mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ta a sze­mé­lyes szük­ség­le­tek kielé­gí­té­sé­re szol­gá­ló mennyiséget.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről és ezzel össze­füg­gés­ben a gyógy­sze­rek elkob­zá­sá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.