Főoldal » Archív » Két férfit fosztott ki egy kecskeméti nő

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy huszon­egy éves kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki 2018. már­ci­us 3-án, dél­előtt, közös ita­lo­zás után, mobil­te­le­font és kész­pénzt lopott két kecs­ke­mé­ti fér­fi­től, akik az ittas­sá­guk miatt elaludtak.

A vád sze­rint a két sér­tett férfi mun­ka­tár­sak vol­tak, akik 2018. már­ci­us 3-án, reg­gel, a műszak lejár­ta után ita­loz­ni kezd­tek egy kecs­ke­mé­ti tanyá­ban. Sok pálin­kát és bort fogyasz­tot­tak már el, ami­kor nyolc - kilenc óra körül a vád­lott is meg­ér­ke­zett a tanyára.

A nő is elkez­dett velük ita­loz­ni és beszél­get­ni, azon­ban ő keve­seb­bet ivott, mert az alko­hol­tól rosszul lett. Tíz órára a két férfi már erő­sen ittas álla­pot­ba került és lefe­küd­tek alud­ni. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott kutat­ni kez­dett a tanyán, majd meg­ta­lál­ta és eltet­te az egyik férfi 72.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A vád sze­rint a nő az elő­szo­ba ablak­pár­ká­nyán meg­ta­lál­ta a másik alvó férfi autó­já­nak indí­tó­kul­csát is. Magá­hoz vette, a tanya előtt par­ko­ló gép­ko­csi­hoz ment és annak kesz­tyű­tar­tó­já­ból ellop­ta a férfi 100.000 forint kész­pén­zét. Mind­ezek után a kifosz­tás­sal vádolt nő a zsák­mánnyal távo­zott az ingatlanról.

A vád­lott a lopott tele­font egy isme­ret­len sze­mély­nek adta el 5.000 forin­tért, a pénz­ből pedig vett egy másik mobil­te­le­font. Utób­bi készü­lé­ket a rend­őrök le is fog­lal­ták a vád­lot­tól. A sér­tet­tek csak dél­után öt óra körül ébred­tek fel, majd érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. Mind­két férfi kérte a kárá­nak megtérítését.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt az ügyész­ség két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.