Főoldal » Hírek » Két hét leforgása alatt ismét letartóztatásba került a gyanúsított - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta a bíró­ság azt a fér­fit, aki a gyanú sze­rint koráb­bi fog­va­tar­tá­sá­ból sza­ba­dul­va ott foly­tat­ta volt házas­tár­sa zak­la­tá­sát, ahol annak koráb­bi letar­tóz­ta­tá­sa gátat vetett, emel­lett pár napon belül több másik bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A  férfi ellen a volt fele­sé­ge sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már indult eljá­rás, mely­nek során letar­tóz­ta­tás­ba került, az ügyész­ség pedig vádat emelt elle­ne.  2021. janu­ár 28-án a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt más­fél év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, majd letar­tóz­ta­tá­sát megszüntette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő azon­ban, alig­hogy sza­bad­láb­ra került, a követ­ke­ző tíz nap­ban több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett Berhidán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en napon­ta több­ször, gyak­ran ittas álla­pot­ban meg­je­lent a volt fele­sé­ge laká­sá­nál, döröm­bölt az ajta­ján, folya­ma­to­san hábor­gat­ta, foly­tat­ta a zaklatását.

Feb­ru­ár 1-jén Ber­hi­dán egy rés­nyi­re nyit­va hagyott lakás­aj­tót ész­re­vett, besur­rant a lakás­ba és onnan 20 000 forint kész­pénzt vitt magá­val. Öt nap­pal később, a késő délutáni-esti órák­ban egy lakó­ház­ba is betört, ahol a kony­ha­asz­ta­lon talált pénz­tár­cá­ból vitt el 50 000 forin­tot, majd abba a szo­bá­ba is bement, ahol a ház tulaj­do­no­sa aludt, és ezt kihasz­nál­va a sér­tett mel­let­ti éjje­li­szek­rény­ről a férfi 20 000 forin­tot érő mobil­te­le­fon­ját is elvit­te. A férfi más­nap egy 55 000 forint érté­kű kerék­párt vitt magá­val az egyik ber­hi­dai bolt elől.

A zsák­má­nya­i­nak nem soká­ig örül­he­tett, mert a kerék­pár eltu­laj­do­ní­tá­sát köve­tő pár per­cen belül elfog­ták a rend­őrök, és a pénz egy részé­vel együtt a lopott tele­font is meg­ta­lál­ták nála. Ezek után az őri­zet­be vett elkö­ve­tőt a Vár­pa­lo­tai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon kifosz­tás bűn­tet­te, zak­la­tás és lopás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, illet­ve a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra letartóztatta.