Főoldal » Archív » Két héten belül elítélték a szexuális erőszakkal vádolt férfit

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt két héten belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 35 éves fér­fit, aki 2019. feb­ru­ár köze­pén az egyik Veszp­rém kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen a volt fele­sé­ge sérel­mé­re köve­tett el nemi erőszakot. 

A vád­lott a haj­na­li órák­ban a volt házas­tár­sa lakó­he­lyé­re ment, aki a lakás­ba been­ged­te. A férfi az asszony­ra támadt, fenye­get­te, bán­tal­maz­ta és aka­ra­ta elle­né­re közö­sült vele. Erő­sza­kos cse­lek­mé­nyé­nek végül két, a hely­szín­re érke­ző sze­mély köz­be­lé­pé­se vetett véget.

Az elkö­ve­tőt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság 3 év 10 hónap fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész a vád­lott ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, míg a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért fellebbezett.