Főoldal » Hírek » Két idős embert ölt meg egy férfi - rendőrségi videóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2021. már­ci­us 7-én, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen két idős sze­mélyt ölt meg az ott­ho­nuk­ban éjszaka.

A vád sze­rint a gond­nok­ság alatt álló férfi éjjel az ott­ho­ná­ból gya­log elin­dult azért, hogy élel­mi­szert sze­rez­zen. A sér­tet­tek ingat­la­ná­ra a kerí­té­sén átmász­va beju­tott, a füs­tö­lő­kam­ra lakat­ját egy vas­cső­vel lefe­szí­tet­te és magá­hoz vette a helyi­ség­ben tárolt füs­tölt árut, azon­ban a cse­lek­mé­nye során az ingat­lan lakói meg­za­var­ták. A ter­helt ekkor az élel­mi­szer meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a 81 és 73 éves sér­tet­tet a nála lévő 13,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel több­ször meg­szúr­ta. A sér­tet­tek a szú­rá­sok követ­kez­té­ben fel­lé­pő vér­vesz­te­ség miatt az udva­ron rövid időn belül elhunytak.

A férfi a holt­tes­te­ket az udva­ron lévő víz­ak­ná­ba rej­tet­te, gallyak­kal és az akna­fe­dél­lel lefed­te, majd a húso­kat az útköz­ben talált kerék­pár­ra pakol­ta. A férfi magá­hoz vett egy 10.000 forin­tos bank­je­gyet is, ame­lyet a kony­há­ban talált, és elin­dult haza. A rend­őr­sé­get haj­nal­ban a kutya­uga­tás­ra fel­fi­gye­lő szom­szé­dok értesítették.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel vád alóli fel­men­té­sét, kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét, vala­mint az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés fenn­tar­tá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség vide­ót tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-kislangi-kettos-gyilkossag-elkovetoje#7